Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý Thành viên lịch nghỉ giao dịch một số sản phẩm hàng hóa ngày Cao su RSS3 ngày 23-24/07/2020.
 
 
 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB vv Nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 23-24.07.2020